اعضای کمیته علمی

Card image cap

نام و نام خانوادگی

سمت

احمدی- احسان

نائب دبیر کمیته علمی

حسینی- مصطفی

عضو کمیته علمی

خدابخشی- علیرضا

عضو کمیته علمی

رجبی پور- حدیث

عضو کمیته علمی

رضایی- حسین

عضو کمیته علمی

رضوی- محمدمهدی

عضو کمیته علمی

روشن روان- بابک

عضو کمیته علمی

سعیدی- فرهاد

عضو کمیته علمی

شفیعی- حامد

عضو کمیته علمی

ضیائی- عاطفه

عضو کمیته علمی

عبداللهی- مهدی

عضو کمیته علمی

فنودی- علی

عضو کمیته علمی

محقق- ذبیح الله

دبیر کمیته علمی

محمودی- مهدی

عضو کمیته علمی

مودی- امیرعلی

عضو کمیته علمی

موسویان- سید حسین

عضو کمیته علمی

میرشاهی- آروین

عضو کمیته علمی

نوفرستی- وحید

عضو کمیته علمی

بازگشت