سازمان اصلی کنگره

Card image cap

رئیس کنگره: دکتر  محمد دهقانی

رئیس دانشگاه

نائب رئیس کنگره: دکتر طوبی کاظمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

سرپرست کنگره: دکتر مینا همتی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

سرپرست کمیته داوران: دکتر ابراهیم میری مقدم

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه

بازگشت